Browse all hasseb's Blog Posts

خیال حقیقت

hasseb

شود شبی که مرا یار در کنار آید عنایتی مگر از فضل کردگار آید کجا که بوسه ز…

by hasseb

read more

همسفر

hasseb

بار سفر بسته ای ، ای همسفر با کدام خروش بهر کجا و با کدام زمانه و نوش دل د…

by hasseb

read more

تقدیر

hasseb

ز درد دل من کسی را تقسیر نبود ز آواز جان من دنیا را تفسیر نبود دید خرامان…

by hasseb

read more

روز آزمون

hasseb

امروز روز آزمون دگر است شب خواب به چشم نیامد و خون جگر است ز هر صفحه آن تر…

by hasseb

read more

حقیقت

hasseb

آمدم در چه روزگاران آشنایی خواند اسم من قریب نگاهی زچشمان بر بسته حقیقت …

by hasseb

read more

افسوس

hasseb

من که در جستجوی شقایق و دینم اما افسوس منتظر دیدار نرگس و عرق چینم اما ا…

by hasseb

read more

جفایی یار

hasseb

باز پیمان شکستی و یار تنهای من فراموشم کردی وای مونس دنیای من طوفان تازه…

by hasseb

read more

امید

hasseb

ز درد دل من کسی را تقصیر نبود ز آواز جان من دنیا را تفسیر نبود دید خرامان…

by hasseb

read more

آزمون زندگی

hasseb

امروز روز آزمون دگر است شب خواب به چشم نیامد و خون جگراست ز هرصفحه آن ترس…

by hasseb

read more

سراب

hasseb

ىر دشت روز زندگی سرابی می بینم زآرزو ها و هوس میوه رنگین می چینم راه سخت …

by hasseb

read more