Education channel

آیا شما باغبان این درختان هستید
آیا شما باغبان این درختان…
اصول مصاحبه شغلی
اصول مصاحبه شغلی
برای مدیرانی که می خواهند پدرخوانده باشند
برای مدیرانی که می خواهند…
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت اول
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت دوم
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…
تجارت الکترونیک برای صنایع دستی
تجارت الکترونیک برای…
زبان بدن در مذاکرات
زبان بدن در مذاکرات
ساختن یک تیم فروش موفق
ساختن یک تیم فروش موفق…
سازمانهای آشوب زده
سازمانهای آشوب زده
فیلم سه دقیقه ای مدیریتی بسازیم
فیلم سه دقیقه ای مدیریتی…
کار گروهی به سبک غازها
کار گروهی به سبک غازها…
مدیریت بر اساس زندگی مورچه
مدیریت بر اساس زندگی…