Education channel

کار گروهی به سبک غازها
کار گروهی به سبک غازها…
ساختن یک تیم فروش موفق
ساختن یک تیم فروش موفق…
مدیریت بر اساس زندگی مورچه
مدیریت بر اساس زندگی…
سازمانهای آشوب زده
سازمانهای آشوب زده
زبان بدن در مذاکرات
زبان بدن در مذاکرات
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت دوم
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت اول
تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی…
تجارت الکترونیک برای صنایع دستی
تجارت الکترونیک برای…
فیلم سه دقیقه ای مدیریتی بسازیم
فیلم سه دقیقه ای مدیریتی…
آیا شما باغبان این درختان هستید
آیا شما باغبان این درختان…
اصول مصاحبه شغلی
اصول مصاحبه شغلی
برای مدیرانی که می خواهند پدرخوانده باشند
برای مدیرانی که می خواهند…